Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is gestreefd naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Van Wezel accountants en adviseurs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich te realiseren dat de links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Van Wezel accountants en adviseurs. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Van Wezel accountants en adviseurs niet aansprakelijk.

 

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Van Wezel accountants en adviseurs.

 

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden door Van Wezel accountants en adviseurs per e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

The information sent by e-mail from Van Wezel accountants en adviseurs is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware that you have no authorisation to read the rest of this e-mail, to copy it or to furnish it to any person other than the addressee. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message.

 

Klachtenregeling

Van Wezel accountants en adviseurs hecht aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van de dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

 

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer W.D.T. Vriend AA onder nummer 071 4092160 of e-mail: wdtvriend@vanwezelacc.nl (mocht het zijn functioneren betreffen, kunt u ook vragen naar de heer A.C. Balkenende AA 071 4092130 of e-mail: acbalkenende@vanwezelacc.nl).

 

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan rechtstreeks via ons contactformulier op de website of per brief.

 

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: de heer W.D.T. Vriend AA zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

 

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen om geheimhouding.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Van Wezel accountants en adviseurs

 

Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Van Wezel accountants en adviseurs te beschikken over een Klokkenluidersregeling.

 

Artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties luidt:

 • De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 • De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie. Gezien ons kantoor het van belang acht dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen, is onderstaande procedure opgesteld.

 

Artikel 1 Definities

 • Het kantoor: Van Wezel accountants en adviseurs.;
 • De melder: degene die, al dan niet in dienst van Van Wezel accountants en adviseurs, werkzaamheden verricht voor Van Wezel accountants en adviseurs en een misstand onder deze regeling meldt;
 • De werknemer: een melder die in dienst is van Van Wezel accountants en adviseurs;
 • Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de werknemer;
 • Compliance Officer: de door het bestuur van Van Wezel accountants en adviseurs hiertoe aangestelde persoon. Sinds 1 december 2006 is dit de heer K.J. van Wezel;
 • Bestuur: het bestuur Van Wezel accountants en adviseurs, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving;
 • Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Van Wezel accountants en adviseurs en / of haar medewerkers, in verband met:
 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 • een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
 • een (dreigende) schending van binnen Van Wezel accountants en adviseurs geldende (gedrags-)regels of
 • (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

 

Artikel 2 Procedure

 • De Melder meldt een misstand bij de Compliance Officer via e-mail aan kjvwezel@vanwezelacc.nl. De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Indien de Misstand betrekking heeft op de Compliance Officer, dan kan de Misstand worden gemeld bij een andere bestuurder. Deze bestuurder zal vervolgens handelen conform onderstaande bepalingen.
 • De Compliance Officer legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de melding is ontvangen. De Compliance Officer stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de Misstand een lid van het Bestuur betreft (zie lid 5).
 • Compliance Officer waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Compliance Officer van deze verplichting ontheft.
 • Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.
 • Indien de Misstand een lid van het bestuur betreft zal de Compliance Officer zelf een onderzoek naar de Misstand (laten) starten.

 

Artikel 3 Termijnen

 • Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Compliance Officer door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 • Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Compliance Officer hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 • In geval van artikel 2 lid 5 zal de Compliance Officer zelf een standpunt (laten) formuleren.
 • De Compliance Officer stelt de Melder direct van het standpunt op de hoogte.

 

Artikel 4 Rechtsbescherming

 • Het Bestuur (of de Compliance Officer) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 • Indien een Melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

 

Artikel 5 Werking en publicatie

 • Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2008. De regeling kan in overleg worden gewijzigd. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Van Wezel accountants en adviseurs.